Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§1

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu.
 2. Konkurs rozpoczyna się 27.04.2016 i kończy się 04.05.2016.
 3. Organizatorem konkursu jest TEST AUTO (dalej: „Organizator”).
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 5. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
 • „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę https://www.facebook.com/najlepsze.testy.samochodow/ w Serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony,
 • „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora,
 • „Strona” – profil (podstrona) https://www.facebook.com/najlepsze.testy.samochodow/ w Serwisie Facebook,
 • „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook,
 • „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu.

§2

 1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
 2. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
  a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;
  b) jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu;
  d) jest Fanem;
  e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;
  f) wykona zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem.
 4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
  zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

§3

 1. W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie: Polubienie strony Test Auto w Serwisie Facebook oraz udostępnienie postu informującego o konkursie.
 2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.
 3. Komisja Konkursowa dokona losowania trzech osób spośród tych, którzy spełniają kryteria.
 4. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób.
 5. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
  a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  b) wyłonienie zwycięzców Konkursu,
  c) stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem.
 6. Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
 7. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w poście podsumowującym wyniki konkursu, a także w wiadomości prywatnej w Serwisie Facebook.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie w Serwisie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Zgłoszeń oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

§4

 1. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby. Zwycięzcy otrzymają komplet wycieraczek samochodowych marki OXIMO. W wiadomości prywatnej zwycięzcy będą zobowiązani podać markę oraz model auta, do którego mają być dopasowane wycieraczki oraz dane adresowe do przesyłki.
 2. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.
 3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 4. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 5. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody.
 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania powiadomienia udzielić na nie odpowiedzi i podać dane do wysyłki.
 7. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Laureata.

§5

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatora.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 7. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
  a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
  b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
 8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Leave a Reply