Najbardziej kompleksowe z przeprowadzonych w Europie badań nad koncepcją jazdy autonomicznej w kontekście postaw konsumentów i polityki rządów ukazuje ekonomiczne i społeczne możliwości nowej technologii motoryzacyjnej

  • Raport Policy Network pokazuje rządom i politykom potrzebę przejścia od wsparcia udzielanego przez przemysł do działań na szczeblu rządowym i samorządowym, zmierzających do przygotowania infrastruktury na potrzeby jazdy autonomicznej
  • Konsumenci wskazują powszechną mobilność i bezpieczeństwo jako największe korzyści wynikające z wprowadzenia nowych technologii samochodowych. Jeden na czterech rozważa możliwość zakupu samochodu autonomicznego w następnym dziesięcioleciu.

autonomiczny_s_fr_02

Po raz pierwszy przedstawiono rzeczywiste skutki finansowe i społeczne wprowadzenia pojazdów autonomicznych na europejskie drogi wraz z ujawnieniem przez firmę Nissan wyników jednego z najbardziej kompleksowych badań, jakie dotychczas opracowano na ten temat.

Freeing the Road: Shaping the future for autonomous vehicles (Uwolnić drogi: kształtowanie przyszłości pojazdów autonomicznych) to niezależny raport przygotowany przez think tank Policy Network. Został on wykonany na zlecenie Nissan Europe w celu przeanalizowania zarówno społecznych, jak i ekonomicznych możliwości, jakie otwierają technologie jazdy autonomicznej. Raport zwraca również uwagę na najważniejsze działania, jakie muszą zostać podjęte przez rządy i organy regulacyjne w celu uporania się z problemami natury technicznej i społecznej, związanymi z jazdą autonomiczną. Koncentrując się na Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, raport ten zwraca uwagę na najważniejsze elementy debaty politycznej nad pojazdami autonomicznymi i ocenia możliwe skutki gospodarcze dla całego regionu europejskiego.

Nissan ProPilot leads the way for autonomous technology

Nowa, niezależna analiza ekonomiczna pokazuje, że pojazdy autonomiczne zaczną przynosić w nadchodzących dekadach dodatkowe 0,15% rocznego wzrostu gospodarczego w Europie. W rezultacie produkt krajowy brutto w państwach Unii Europejskiej (UE-28) będzie, w ujęciu skumulowanym, o 5,3% wyższy w 2050 roku niż obecnie i do tego czasu pojazdy autonomiczne przyniosą wzrost PKB łącznie o 17 bn EUR.

Paul Willcox, prezes Nissan Europe powiedział: „Ten niezależny raport zwraca uwagę, że jesteśmy w samym środku rewolucji społeczno-ekonomicznej. Pokazuje, że technologia autonomicznej jazdy będzie miała zasadniczy wpływ nie tylko na branżę motoryzacyjną, ale również na całą gospodarkę i społeczeństwa Europy, oraz że potrzebne jest przywództwo w tym zakresie na wszystkich szczeblach władzy państwowej i samorządowej.”

Zobacz również:   Nowe Audi R8 wjeżdża na polski rynek

Audi RS7 autonomiczny004

Ten niezależny raport znajduje poparcie w kompleksowym, ogólnoeuropejskim badaniu, które pokazało opinie respondentów na temat głównych korzyści wynikających z jazdy autonomicznej. Przeprowadzona wśród 6000 dorosłych osób w sześciu krajach europejskich ankieta The Nissan Social Index: Consumer attitudes to autonomous drive (Indeks Społeczny Nissana: postawy konsumentów względem systemów autonomicznej jazdy) pokazała:

  • Poprawa mobilności jest uważana za jedną z największych zalet samochodów autonomicznych (58%).
  • Ponad połowa (52%) respondentów twierdzi, że największym pozytywnym skutkiem dla społeczeństwa byłoby zmniejszenie liczby wypadków będących następstwem błędu człowieka, wskazując w następnej kolejności usunięcie z dróg niebezpiecznych i słabych kierowców (43%)
  • Mniejszą liczbę wypadków samochodowych i niższy poziom stresu oceniono jednakowo jako największe korzyści zdrowotne (56%)
  • Czterech z pięciu respondentów (81%) przyznaje się do wykonywania innych czynności podczas jazdy. Nic dziwnego więc, że główną korzyścią wynikającą z samochodów autonomicznych pod względem stylu życia jest możliwość robienia czegoś innego, niż prowadzenie samochodu podczas podróżowania nim (50%).
  • Jeden na czterech respondentów (23%), którzy planują zakup samochodu w perspektywie 5 lub więcej lat, rozważa możliwość zakupienia samochodu autonomicznego.

 

Leave a Reply